Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Изпълнява се от Министерство на образованието, младежта и науката, а средищните училища и Регионалните инспекторати по образованието участват в техническото и финансовото изпълнение на дейностите по проекта.

  Продължителност на проекта – 35 месеца

                     ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА          

 Обща цел:

подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от I до VIII клас от средищните училища в страната. Целодневната органзация на учебния процес включва пълния образователен цикъл /задължителна подготовка, задължително– избираема подготовка, свободно-избираема подготовка,  самоподготовка, отдих и игри, хранене/ за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на  справедливост, толерантност и перспективност.

 Специфични цели:

 1. Утвърждаване на средищните училища като инструмент в политиката за модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа.

 2. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в средищните училища чрез:

    а) насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество;

   б) създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас, и в следващ етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание;

   в) подобряване материалната база на средищните училища с оглед осигуряване на подходяща образователна среда за провеждане на целодневна организация на учебния процес.

3. Преодоляване на диспропорциите в степента на образованост на учениците от закритите и преобразуваните училища чрез:

  а) създаване възможност за общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности;

  б) създаване възможност за развитие личността на ученика в мултикултурна и конкурентна среда чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната организация на учебния процес;

  в) повишаване мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес.

     По проекта са открити 4 полуинтернатни групи: I-II клас, III-IV клас, V-VI клас и VII-VIII клас.

     ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧАСОВЕТЕ В ПИГ

  Часовете в ПИГ включват следните режимни моменти:

  • Блок А – обяд , отдих – 2 часа

  • Блок В -  самоподготовка – 2 часа

  • Блок С – дейности по интереси – 2 часа

Още за проекта : https://allday.mon.bg